Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Komercjalizacja

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

11 miesięcy temu

Ekosystem innowacji w Sztokholmie

Region stołeczny Szwecji jest europejskim liderem innowacyjności. Jak wynika z relacji interesariuszy kwestią współpracy nauki z biznesem na poważnie zainteresowano się w latach 80 i 90 XX wieku, chociaż dopiero w XXI wieku powstały organizacyjne modele wsparcia procesów komercjalizacji. W 2010 r. szefostwo okręgu podjęło inicjatywę mającą na celu zwiększenie regionalnej koordynacji między podmiotami działającymi […]

1 rok temu

Akademickie centrum kompetencyjne FEMTO -ST w Besancont (Francja)

Czym zajmuje się centrum kompetencyjne FEMTO-ST? FEMTO-ST to centrum kompetencji, które rozwinęło wiedzę specjalistyczną w zakresie transferu wiedzy naukowej do przemysłu. Centrum kompetencji promowało tworzenie firm typu spin-off, jednocześnie dostosowując działania spin-off do regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji (S3). W 2013 r. utworzono FEMTO Engineering, aby wykorzystać doświadczenie FEMTO-ST w angażowaniu przemysłu w projekty badawcze. FEMTO […]

1 rok temu

Spółka celowa – sposób Uniwersytetu Śląskiego na szybką ścieżkę współpracy nauki z biznesem

Bariery wewnętrzne jednostek B+R Struktura uczelni i uwarunkowania prawne często stają się barierą dla efektywnego i elastycznego podejścia do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z biznesem. Często naukowcy rezygnują z podejmowania współpracy naukowej i projektowej ze względu na nadmiar czynności administracyjnych z tym związanych. Jednym z narzędzi niwelujących te problemy jest spółka celowa Uniwersytetu. […]

1 rok temu

Bony na innowacje. Czy warto skorzystać?

Czym są bony (vouchery) na innowacje? Bony na innowacje to niewielkie granty (zwykle w wysokości od 2000 do 20 000 euro) przyznawane mikro, małym i średnim firmom na zakup usług od dostawców wiedzy, takich jak uniwersytety, ośrodki badawcze lub firmy konsultingowe, w celu wprowadzenia nowych produktów, procesów lub usług do ich działalności biznesowej. Bony mogą […]

1 rok temu

Jak klastry mogą wspierać innowacyjność?

ClusteriX 2.0 projekt programu Interreg Europe Celem programu jest poprawa regionalnej polityki innowacji poprzez lepsze wykorzystanie klastrów. Kluczowym czynnikiem powodzenia jest znalezienie nowych sposobów współpracy wewnątrz klastrów oraz w skali międzyregionalnej. Chodzi nie tylko o identyfikację i zorganizowane wykorzystanie uzupełniających się kompetencji przemysłowych i badawczych, ale też o wprowadzenie nowych modeli innowacji poprzez wdrożenie strategicznych […]

1 rok temu

Polska w europejskim rankingu innowacyjności za 2022

Prawie wszystkie państwa członkowskie UE poprawiły swoje wyniki w zakresie innowacji od 2015 r., ale kraje, które osiągają najsłabsze wyniki, pozostają jeszcze bardziej w tyle.Wyniki UE w zakresie innowacji poprawiły się o 9,9 punktu procentowego od 2015 r. Wyniki w zakresie innowacji poprawiły się w 26 krajach UE. Największy wzrost odnotowano na Cyprze, w Estonii […]

1 rok temu

Modele biznesowe

Najczęściej wyróżniane modele wg Encyklopedii Zarządzania to: Modele biznesowe powinny spełniać szereg warunków. Głównym ich zadaniem jest dostarczenie klientom unikatowych wartości, dlatego też, należy tak dopasować model, aby można go było jak najefektywniej wykorzystać. Ponadto, ponieważ skuteczny model jest szybko imitowany przez inne firmy, powinien być trudny do skopiowania, aby konkurenci go nie mogli od razu […]

1 rok temu

Innowacyjność regionu i jego konkurencyjność

Konkurencyjność i innowacyjność regionu można dziś utożsamiać. Nie wystarczy powielać jedynie sprawdzone rozwiązania, aby region był oceniany jako konkurencyjny. Konieczna jest jeszcze innowacyjność w wielu płaszczyznach. Region innowacyjny to region, który skutecznie tworzy klimat innowacyjnych zachowań podmiotów sfery produkcji i usług, organizacji i jednostek samorządu terytorialnego, aktywnie zachęcając lokalne społeczności do włączenia się w ten […]

1 rok temu

Rumuńska ścieżka komercjalizacji wiedzy

Rumunia jest krajem, który należy wraz z Bułgarią, Łotwą i Polską do krajów o najniższych wskaźnikach innowacyjności w Unii Europejskiej. Problemem nie jest brak uczelni wyższych (publicznych uczelni jest w Rumunii 55 i 35 niepublicznych) czy instytucji badawczych (43 JBR + 51 instytutów badawczych Akademii Rumuńskiej), ale brak współpracy naukowców z biznesem. Aby zmienić ten […]

1 rok temu

Fiński model komercjalizacji wiedzy

Finlandia jest jednym z liderów innowacyjności i wyznacza trendy w zakresie podejścia do edukacji i wykorzystania wiedzy we wszystkich dziedzinach życia. Finowie już dawno odeszli od wąskiego rozumienia innowacji jako czegoś, co jest powiązane wyłącznie z produktem lub technologią, umieją natomiast przekształcić w przedsiębiorstwo także pomysły w zakresie edukacji, organizacji, komunikacji marketingowej czy metody badań […]

1 rok temu

Jak to się robi w Barcelonie?

Największą uczelnią Katalonii jest Uniwersytet w Barcelonie , który od ponad 500 lat kształci studentów z Hiszpanii i wielu krajów świata. Jest czołowym ośrodkiem badawczym nie tylko w skali kraju, ale również Europy. Wyżej notowaną uczelnią hiszpańską jest jedynie Uniwersytet Complutense w Madrycie. W Barcelonie znajduje się też czwarta na liście największych hiszpańskich uczelni Politechnika […]

1 rok temu