Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Bony na innowacje. Czy warto skorzystać?

6 miesięcy temu

Czym są bony (vouchery) na innowacje?

Bony na innowacje to niewielkie granty (zwykle w wysokości od 2000 do 20 000 euro) przyznawane mikro, małym i średnim firmom na zakup usług od dostawców wiedzy, takich jak uniwersytety, ośrodki badawcze lub firmy konsultingowe, w celu wprowadzenia nowych produktów, procesów lub usług do ich działalności biznesowej. Bony mogą też być przyznawane na zakup innowacyjnych technologii, maszyn i urządzeń, które w zależności od programu obowiązują kryteria nowoczesności w skali firmy, regionu lub kraju.

Cele programu bonów na innowacje

Bony na innowacje mają trzy główne cele:

 1. Stymulowanie wprowadzania innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych lub usługowych w MŚP, którym zwykle brakuje najnowocześniejszej wiedzy w porównaniu z dużymi firmami lub innowacyjnymi start-upami.
 2. Promowanie współpracy między nauką a przemysłem i stymulowanie transferu wiedzy. W rzeczywistości MŚP mają tendencję do ograniczonej wymiany z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi ze względu na asymetrię informacji, taką jak koszty związane z identyfikacją odpowiednich dostawców informacji. Co więcej, uniwersytety i ośrodki badawcze mają trudności ze znalezieniem użytkowników swoich badań.
 3. Wspieranie tworzenia sieci między MŚP a innymi partnerami akademickimi, badawczymi i prywatnymi. Bony na innowacje mogą być katalizatorem długoterminowych relacji i współpracy.

Doświadczenia programów bonów w różnych krajach

Polska – województwo lubelskie

 • bony na innowację pozytywnie wpłynęły na unowocześnienie przedsiębiorstw, nie spowodowały jednak stworzenia nowych miejsc pracy
 • podniósł się poziom kompetencji pracowników, nawiązały się kontakty interpersonalne pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami
 • dla wielu przedsiębiorców projekt był okazją do pierwszego kontaktu z nauką

Finlandia – region Tampere

 • z dobrym skutkiem zastosowano strategię minimum formalności – całość procedury odbywała się on-line, zrezygnowano z rankingu wniosków i zastosowano losowanie lub zasadę kto pierwszy ten lepszy
 • nie ustalono listy autoryzowanych dostawców usług i produktów, pozostawiono dowolność przedsiębiorcom; dostarczone towary i usługi musiały spełniać jedynie precyzyjne kryteria innowacyjności
 • Preferowano lokalnych dostawców, tak aby objąć programem jak największe grono uczestników

Hiszpania – Kraj Basków

 • zastosowano zasadę kto pierwszy ten lepszy – dofinansowanie 80% projektu i możliwość złożenia dwóch wniosków przez jednego przedsiębiorcę
 • preferowano współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk
 • preferowano projekty, w wyniku których występował efekt synergii, wspólnego wykorzystania infrastruktury oraz bazy naukowej i sprzętowej.

Programy bonów na innowacje nie są skierowane na sfinansowanie zasadniczych kosztów procesu wdrażania innowacji, mogą jednak skutecznie wesprzeć pewne przedsięwzięcia na etapie wdrożenia. Najważniejszą jednak korzyścią wydaje się otwarcie na współpracę z innymi przedsiębiorstwami, także zagranicznymi, a także na współpracę ze światem nauki.

Opracowanie własne na podstawie https://interregeurope.eu/find-policy-solutions/webinar/strengthening-regional-innovation-ecosystems-with-innovation-vouchers, grafiki Interreg

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu