Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Innowacyjność regionu i jego konkurencyjność

7 miesięcy temu

Konkurencyjność i innowacyjność regionu można dziś utożsamiać. Nie wystarczy powielać jedynie sprawdzone rozwiązania, aby region był oceniany jako konkurencyjny. Konieczna jest jeszcze innowacyjność w wielu płaszczyznach. Region innowacyjny to region, który skutecznie tworzy klimat innowacyjnych zachowań podmiotów sfery produkcji i usług, organizacji i jednostek samorządu terytorialnego, aktywnie zachęcając lokalne społeczności do włączenia się w ten proces. Posiada potencjał B+R, który jest gotowy do prowadzenia badań naukowych, współpracy z podmiotami regionu oraz wdrażania efektów badań naukowych do gospodarki. (Z.Makieła – Znaczenie innowacyjności w gospodarce regionów https://bibliotekanauki.pl/articles/2108547.pdf) Jest więc innowacyjność regionu sumą innowacyjności mieszkańców, przedsiębiorstw, jednostek badawczych, samorządu i wszystkich elementów ekosystemu.

Innowacyjność gospodarki

Według wielu opinii innowacyjność gospodarki w największym stopniu wpływa na innowacyjność regionu, choć równie duże znaczenie ma innowacyjność zarządzania regionem. Jednym z najważniejszych czynników pozostaje z pewnością poziom współpracy nauki z biznesem i nie chodzi tu nawet o wyspecjalizowane instytucje, których celami statutowymi jest wspieranie transferu know-how, ale o sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, zespołami badawczymi, dostęp do laboratoriów, nowoczesnego sprzętu i aparatury.

Czynniki konkurencyjności regionu

Zgodnie z metodą Unii Europejskiej przy pomiarze konkurencyjności regionu uwzględnia się:

 1. kapitał ludzki – odsetek osób uczących się w szkołach średnich i wyższych (zwłaszcza technicznych), odsetek osób ze stopniami naukowymi doktora i wyższych, odsetek korzystających z internetu, odsetek osób objętych różnymi formami kształcenia, także w wieku późniejszym
 2. instytucje badawcze – znaczenie międzynarodowe, cytowane publikacje, zagraniczni doktoranci
 3. cyfryzacja – zasięg internetu szerokopasmowego, umiejętności cyfrowe obywateli
 4. finansowanie i wsparcie innowacyjności – finansowanie ze źródeł publicznych, spółki startupowe
 5. wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach – wydatki na innowacje sektorowo i na jednego zatrudnionego
 6. wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach
 7. MŚP o charakterze innowacyjnym
 8. poziom współpracy w zakresie innowacyjności – współpraca między MŚP, współpraca publiczno-prywatna
 9. własność intelektualna – patenty, znaki towarowe, projekty
 10. zatrudnienie w przedsiębiorstwach innowacyjnych i na stanowiskach o charakterze innowacyjnym
 11. sprzedaż w dziedzinie usług i towarów innowacyjnych
 12. przyjazność środowisku naturalnemu

Za rok 2022 Polska, wraz Węgrami, Chorwacją, Słowacją, Łotwą, Bułgarią i Rumunią klasyfikowana jest w grupie Emerging Innovators. Liderem rankingu jest Szwecja.

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu