Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Polska w europejskim rankingu innowacyjności za 2022

7 miesięcy temu

Prawie wszystkie państwa członkowskie UE poprawiły swoje wyniki w zakresie innowacji od 2015 r., ale kraje, które osiągają najsłabsze wyniki, pozostają jeszcze bardziej w tyle.
Wyniki UE w zakresie innowacji poprawiły się o 9,9 punktu procentowego od 2015 r. Wyniki w zakresie innowacji poprawiły się w 26 krajach UE. Największy wzrost odnotowano na Cyprze, w Estonii i w Grecji. Największą poprawę odnotowano w odniesieniu do następujących wskaźników: innowatorzy procesów biznesowych, międzynarodowe wspólne publikacje naukowe, innowacyjne MŚP współpracujące z innymi, mobilność zasobów ludzkich w nauce i technice, publiczno-prywatne wspólne publikacje naukowe oraz nakłady inwestycyjne typu venture.

Trendy w latach 2015-2022

W latach 2015−2022 różnice w wynikach między krajami UE zmniejszyły się, przede wszystkim w ramach grup liderów innowacji, silnych innowatorów i umiarkowanych innowatorów. Początkujący innowatorzy, jako grupa, nie nadrabiają zaległości.

W porównaniu z 2021 r. wyniki w zakresie innowacji spadły w ośmiu państwach członkowskich. W latach 2021−2022 wyniki poprawiły się w 19 krajach, najbardziej w Czechach, Irlandii i Finlandii (co najmniej o 7,5 punktu procentowego), a w ośmiu (w Estonii, Francji, Niemczech, Włoszech, na Łotwie, w Luksemburgu, na Malcie i w Rumunii) odnotowano spadek, przy czym największy był on w Estonii (-8,9 punktu procentowego).
Można wyróżnić cztery kategorie krajów Na podstawie średnich wyników (w stosunku do UE
w 2022 r.) kraje można podzielić na cztery kategorie (wykres 1).

Kategorie innowatorów


Belgia, Dania, Finlandia, Niderlandy i Szwecja to liderzy innowacji (ang. Innovation Leaders), których wyniki w zakresie innowacji są zdecydowanie powyżej średniej UE. Austria, Cypr, Francja, Niemcy, Irlandia i Luksemburg to silni innowatorzy (ang. Strong Innovators) o wynikach powyżej średniej UE. Wyniki Czech, Estonii, Grecji, Włoch, Litwy, Malty, Portugalii, Słowenii i Hiszpanii plasują się poniżej średniej UE. Państwa te zaliczono zatem do grupy umiarkowanych innowatorów (ang. Moderate Innovators). Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Łotwa, Polska, Rumunia i Słowacja to początkujący innowatorzy (ang. Emerging Innovators), których wyniki są znacznie niższe od średniej.

Unia Europejska w czołówce światowej innowatorów

Na szczeblu globalnym UE wyprzedziła Japonię oraz zmniejszyła różnicę dzielącą ją od niektórych innych
konkurentów UE ma przewagę nad Brazylią, Chile, Chinami, Indiami, Japonią, Meksykiem i Republiką Południowej Afryki, ale ma gorsze wyniki niż Australia, Kanada, Korea Południowa i Stany Zjednoczone (wykres 2).


W latach 2015−2022 UE poprawiła swoją względną pozycję wobec wszystkich światowych konkurentów z wyjątkiem Chin. Zmniejszył się dystans, jaki dzieli UE od Australii, Kanady, Korei Południowej i USA. Wzrosła natomiast jej przewaga nad Chile, Indiami, Japonią, Meksykiem i RPA. Przewaga nad Chinami zmniejszyła się. UE wyprzedziła Japonię, która wcześniej miała przewagę.
Ostatnio, w latach 2021−2022, jedynie UE, Chile i RPA wykazały poprawę wyników w zakresie innowacji, a wyniki wszystkich pozostałych światowych konkurentów się pogorszyły.

Opracowanie własne na podstawie: European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, European Innovation Scoreboard 2022 : executive summary, Publications Office of the European Union, 2022, https://data.europa.eu/doi/10.2777/563149

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu