Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Ekosystem innowacji w Sztokholmie

6 miesięcy temu

Region stołeczny Szwecji jest europejskim liderem innowacyjności. Jak wynika z relacji interesariuszy kwestią współpracy nauki z biznesem na poważnie zainteresowano się w latach 80 i 90 XX wieku, chociaż dopiero w XXI wieku powstały

organizacyjne modele wsparcia procesów komercjalizacji.

W 2010 r. szefostwo okręgu podjęło inicjatywę mającą na celu zwiększenie regionalnej koordynacji między podmiotami działającymi na rzecz innowacji. Po okresie dyskusji na wysokim szczeblu utworzono platformę współpracy. W ramach wspólnego procesu w 2012 r. uruchomiono regionalną strategię innowacji, a w 2013 r. przedstawiono plan działania. Wizją było stanie się najbardziej innowacyjnym regionem na świecie do 2025 roku. Od 2015 r. podmioty platformy były zaangażowane w proces przeglądu strategii innowacji w strategię inteligentnej specjalizacji, wykorzystując np. mapowanie, seminaria i dyskusje w małych grupach. W celu stymulowania zdolności innowacyjnych w biznesie i badaniach, platforma została założona we współpracy między podmiotami publicznymi (County Administrative Board Sztokholm, Rada Hrabstwa Sztokholm, miasto Sztokholm, Invest Stockholm, Stowarzyszenie Gmin Hrabstwa Sztokholm), środowiskiem akademickim (KTH, Instytut Karolinska i Uniwersytet Sztokholmski) oraz Izbą Handlową. Z biegiem czasu zaangażowane zostały agencje krajowe, instytuty badawcze, firmy, inkubatory i parki naukowe.

Zadania platformy współpracy

Platforma wspiera współpracę poprzez działania sieciowe, a także regularną wymianę informacji między różnymi interesariuszami, poprzez współpracę przy opracowywaniu i ciągłej pracy nad strategią, a także różnymi narzędziami monitorowania i mapowania.

Platforma miała komitet sterujący wysokiego szczebla, strategiczną grupę roboczą i sekretariat (CAB Stockholm), ale obecnie jest w trakcie restrukturyzacji. Pewne środki finansowe (80 000-150 000 EUR rocznie) zostały zapewnione przez CAB Sztokholm i agencje krajowe na różnych etapach. Inne podmioty uczestniczyły w projekcie w naturze.

Skuteczność działań platformy

Zgodnie z raportem doradczym i późniejszym badaniem wywiadu, uczestnicy platformy uważali, że współpraca doprowadziła do mniejszego rozdrobnienia i bliższych kontaktów między podmiotami. Prowadzony jest regularny monitoring, ale nie można jednoznacznie stwierdzić, czy poprawa wskaźników wynika z działania platformy. Region odnotował pozytywny rozwój w porównaniu z innymi regionami UE (głównie Monachium, Kopenhagą i Lyonem), ale związek z instrumentem nie został jeszcze w pełni przeanalizowany. Wydaje się natomiast niewątpliwe, że Platforma była jednym z czynników, który przyczynił się do stworzenia kultury innowacyjności oraz dobrego klimatu wokół współpracy nauki z biznesem. Obecnie trwają dyskusje w jaki sposób poprawić jeszcze efektywność Platformy i w jaki sposób lepiej wykorzystać możliwości ekosystemu.

Opracowanie własne na podstawie https://www.interregeurope.eu/good-practices/innovation-stockholm?check_logged_in=1

Ostatnie wpisy

Ulga na ekspansję – podatkowe wsparcie rozwoju biznesu

Nie sposób zaprzeczyć, że rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują stałego poszukiwania nowych możliwości na rynku. Jednakże, w momencie, gdy te nowe perspektywy wiążą się z ekspansją na nowe, często zagraniczne terytoria, pojawia się problem znaczących nakładów finansowych. W takich sytuacjach, kluczową rolę odgrywają różnego rodzaju narzędzia wsparcia, które pozwalają na efektywne obniżanie tych kosztów. Jednym z […]

2 tygodnie temu

IP Box jako sposób na opodatkowanie zysków 5% stawką PIT/CIT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, innowacyjność to klucz do sukcesu i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Dlatego też rządy różnych krajów wprowadzają liczne zachęty, mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi stymulujących innowacyjność w Polsce jest IP Box – preferencja podatkowa, która zaraz po uldze na działalność badawczo-rozwojową, cieszy się ogromnym zainteresowaniem […]

4 miesiące temu

Jak przełamać barierę niewystarczających kwalifikacji personelu w projektach innowacyjnych? Doświadczenia Tyrolu Południowego (Włochy)

Południowy Tyrol wykazuje niski wynik wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB. Jedną z przyczyn jest niski poziom wysoko wykwalifikowanego personelu (HQP) w MŚP. W porównaniu z sąsiednimi regionami wykazuje niedobór wykwalifikowanego personelu. Doświadczenia tych regionów wskazują, że wsparcie B+R+I przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wzmacnia konkurencyjność i promuje rynek pracy Czego […]

4 miesiące temu