Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Innowacyjność regionu i jego konkurencyjność

1 rok temu

Konkurencyjność i innowacyjność regionu można dziś utożsamiać. Nie wystarczy powielać jedynie sprawdzone rozwiązania, aby region był oceniany jako konkurencyjny. Konieczna jest jeszcze innowacyjność w wielu płaszczyznach. Region innowacyjny to region, który skutecznie tworzy klimat innowacyjnych zachowań podmiotów sfery produkcji i usług, organizacji i jednostek samorządu terytorialnego, aktywnie zachęcając lokalne społeczności do włączenia się w ten proces. Posiada potencjał B+R, który jest gotowy do prowadzenia badań naukowych, współpracy z podmiotami regionu oraz wdrażania efektów badań naukowych do gospodarki. (Z.Makieła – Znaczenie innowacyjności w gospodarce regionów https://bibliotekanauki.pl/articles/2108547.pdf) Jest więc innowacyjność regionu sumą innowacyjności mieszkańców, przedsiębiorstw, jednostek badawczych, samorządu i wszystkich elementów ekosystemu.

Innowacyjność gospodarki

Według wielu opinii innowacyjność gospodarki w największym stopniu wpływa na innowacyjność regionu, choć równie duże znaczenie ma innowacyjność zarządzania regionem. Jednym z najważniejszych czynników pozostaje z pewnością poziom współpracy nauki z biznesem i nie chodzi tu nawet o wyspecjalizowane instytucje, których celami statutowymi jest wspieranie transferu know-how, ale o sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, zespołami badawczymi, dostęp do laboratoriów, nowoczesnego sprzętu i aparatury.

Czynniki konkurencyjności regionu

Zgodnie z metodą Unii Europejskiej przy pomiarze konkurencyjności regionu uwzględnia się:

 1. kapitał ludzki – odsetek osób uczących się w szkołach średnich i wyższych (zwłaszcza technicznych), odsetek osób ze stopniami naukowymi doktora i wyższych, odsetek korzystających z internetu, odsetek osób objętych różnymi formami kształcenia, także w wieku późniejszym
 2. instytucje badawcze – znaczenie międzynarodowe, cytowane publikacje, zagraniczni doktoranci
 3. cyfryzacja – zasięg internetu szerokopasmowego, umiejętności cyfrowe obywateli
 4. finansowanie i wsparcie innowacyjności – finansowanie ze źródeł publicznych, spółki startupowe
 5. wsparcie innowacyjności w przedsiębiorstwach – wydatki na innowacje sektorowo i na jednego zatrudnionego
 6. wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach
 7. MŚP o charakterze innowacyjnym
 8. poziom współpracy w zakresie innowacyjności – współpraca między MŚP, współpraca publiczno-prywatna
 9. własność intelektualna – patenty, znaki towarowe, projekty
 10. zatrudnienie w przedsiębiorstwach innowacyjnych i na stanowiskach o charakterze innowacyjnym
 11. sprzedaż w dziedzinie usług i towarów innowacyjnych
 12. przyjazność środowisku naturalnemu

Za rok 2022 Polska, wraz Węgrami, Chorwacją, Słowacją, Łotwą, Bułgarią i Rumunią klasyfikowana jest w grupie Emerging Innovators. Liderem rankingu jest Szwecja.

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

4 miesiące temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

5 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

6 miesięcy temu