Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim

Ekosystem innowacji w Sztokholmie

1 rok temu

Region stołeczny Szwecji jest europejskim liderem innowacyjności. Jak wynika z relacji interesariuszy kwestią współpracy nauki z biznesem na poważnie zainteresowano się w latach 80 i 90 XX wieku, chociaż dopiero w XXI wieku powstały

organizacyjne modele wsparcia procesów komercjalizacji.

W 2010 r. szefostwo okręgu podjęło inicjatywę mającą na celu zwiększenie regionalnej koordynacji między podmiotami działającymi na rzecz innowacji. Po okresie dyskusji na wysokim szczeblu utworzono platformę współpracy. W ramach wspólnego procesu w 2012 r. uruchomiono regionalną strategię innowacji, a w 2013 r. przedstawiono plan działania. Wizją było stanie się najbardziej innowacyjnym regionem na świecie do 2025 roku. Od 2015 r. podmioty platformy były zaangażowane w proces przeglądu strategii innowacji w strategię inteligentnej specjalizacji, wykorzystując np. mapowanie, seminaria i dyskusje w małych grupach. W celu stymulowania zdolności innowacyjnych w biznesie i badaniach, platforma została założona we współpracy między podmiotami publicznymi (County Administrative Board Sztokholm, Rada Hrabstwa Sztokholm, miasto Sztokholm, Invest Stockholm, Stowarzyszenie Gmin Hrabstwa Sztokholm), środowiskiem akademickim (KTH, Instytut Karolinska i Uniwersytet Sztokholmski) oraz Izbą Handlową. Z biegiem czasu zaangażowane zostały agencje krajowe, instytuty badawcze, firmy, inkubatory i parki naukowe.

Zadania platformy współpracy

Platforma wspiera współpracę poprzez działania sieciowe, a także regularną wymianę informacji między różnymi interesariuszami, poprzez współpracę przy opracowywaniu i ciągłej pracy nad strategią, a także różnymi narzędziami monitorowania i mapowania.

Platforma miała komitet sterujący wysokiego szczebla, strategiczną grupę roboczą i sekretariat (CAB Stockholm), ale obecnie jest w trakcie restrukturyzacji. Pewne środki finansowe (80 000-150 000 EUR rocznie) zostały zapewnione przez CAB Sztokholm i agencje krajowe na różnych etapach. Inne podmioty uczestniczyły w projekcie w naturze.

Skuteczność działań platformy

Zgodnie z raportem doradczym i późniejszym badaniem wywiadu, uczestnicy platformy uważali, że współpraca doprowadziła do mniejszego rozdrobnienia i bliższych kontaktów między podmiotami. Prowadzony jest regularny monitoring, ale nie można jednoznacznie stwierdzić, czy poprawa wskaźników wynika z działania platformy. Region odnotował pozytywny rozwój w porównaniu z innymi regionami UE (głównie Monachium, Kopenhagą i Lyonem), ale związek z instrumentem nie został jeszcze w pełni przeanalizowany. Wydaje się natomiast niewątpliwe, że Platforma była jednym z czynników, który przyczynił się do stworzenia kultury innowacyjności oraz dobrego klimatu wokół współpracy nauki z biznesem. Obecnie trwają dyskusje w jaki sposób poprawić jeszcze efektywność Platformy i w jaki sposób lepiej wykorzystać możliwości ekosystemu.

Opracowanie własne na podstawie https://www.interregeurope.eu/good-practices/innovation-stockholm?check_logged_in=1

Ostatnie wpisy

Ulga na prototyp

Oszczędności podatkowe na etapie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek W ostatnich latach polityka wsparcia innowacyjności stała się jednym z priorytetów polskiego ustawodawcy, skupiając się na tworzeniu sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój. W ramach tego nurtu, wprowadzono różnorodne ulgi podatkowe, ukierunkowane zwłaszcza na firmy angażujące się w innowacyjne przedsięwzięcia. […]

5 miesięcy temu

Innowacje w opiece nad seniorami potrzebne od zaraz

Starzenie się społeczeństw to już nie tylko specyfika Europy i nielicznych krajów pozaeuropejskich (Japonia, Australia, Kanada), ale też problem coraz większej części dynamicznie rozwijającego się świata – zwłaszcza Azji. Dotychczas niekojarzona z problemami demograficznymi Tajlandia doświadcza rewolucji w zakresie struktury wiekowej społeczeństwa, co najlepiej obrazują dane Ministerstwa Zdrowia Tajlandii. Tajlandia się starzeje Wprawdzie odsetek osób […]

6 miesięcy temu

vINCI monitoruje rumuńskich seniorów

Dyskretny monitoring osób starszych to bardzo potrzebne rozwiązanie z punktu widzenia opiekunów zawodowych oraz członków rodzin sprawujących opiekę. Zalety aplikacji mobilnej Opracowana przez ICI Bucuresti zintegrowana platforma technologiczna vINCI APP jest aplikacją mobilną przeznaczoną dla tabletów i/lub smartfonów, która pozwala użytkownikowi monitorować swoje samopoczucie i jakość życia oraz otrzymywać informacje zwrotne, w formie raportu, w […]

7 miesięcy temu