Przejdź do treści
Nauka dla biznesu
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim
Innowacje

Niskoemisyjne paliwa kompozytowe

Nazwa handlowa
Niskoemisyjne paliwa kompozytowe
Opis

Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: “Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu”, akronim Paliwa kompozytowe.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie ekologicznego, kompozytowego paliwa stałego przeznaczonego dla kotłów małej i średniej mocy.
PLANOWANE EFEKTY:

Poprawa jakości powietrza na terenach zurbanizowanych, poprzez ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz PM2,5, co wynika bezpośrednio z właściwości paliwa kompozytowego,

Ograniczenie emisji gazów tj.: NOx, SOx, CO, WWA do atmosfery co wpływa na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne.

Publikacje:

Michał Bembenek , Tomasz Dzik , Jarosław Smyła ,
Piotr Wojtas ; Analiza porównawcza właściwości fizykochemicznych kwalifikowanego paliwa

kompozytowego dla okresu przejściowego w sektorze komunalno-bytowym w Polsce; VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój w ramach konferencji publikacja artykułu w czasopiśmie Management Systems in Production Engineering

Bembenek M., Dzik T., Kozłowski A., Smyła J.; Aglomeracja ciśnieniowa – wymagania techniczne w procesie brykietowania; Konferencja „Innowacyjne rozwiązania IT w przemyśle 4.0”; 26-27 maja 2022 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG; Katowice

Bembenek M., Dzik T., Kozłowski A., Smyła J., Wojtas P.; Comparative analysis of COMBUSTION of qualified composite fuel for the transitional period in the household and communal sector in Poland, Konferencja Naukowo – Techniczna „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój”, 06-09.06.2022 r. Organizator Politechnika Śląskie, Rybnik

Smyła J., Bembenek M., Dzik T., Kozłowski A., Wojtas P.; Technologia aglomeracji ciśnieniowej miału węglowego w celu wytworzenia minibrykietów;, Szkoła Eksploatacji Podziemnej; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH; Kraków 2022

Korzyści
  1. Obniżenie emisji zanieczyszczeń – redukcja niskiej emisji.
  2. Zagospodarowanie niehandlowych frakcji węglowych.
  3. Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznego.
Potencjalne zastosowanie rynkowe

Odbiorca technologii wytwarzania są producenci paliw stałych, a odbiorcą końcowym finalnego produktu są użytkownicy indywidualni – właściciele kotłów klasy 5 i/lub Ecodesign.

Zastosowane formy ochrony własności intelektualnej
Zastrzeżone know-how
Obszary, które mogą wymagać dodatkowego finansowania
Dodatkowe badania (w tym kliniczne)
Przygotowanie materiałów promocyjnych
Wejście na rynek
Wykonane analizy ewaluacyjne
Do udostępnienia po podpisaniu NDA i oświadczenia o zachowaniu poufności
Czy oferent jest jedynym podmiotem uprawnionym do innowacji
Nie
Twórcy
Dane kontaktowe
Tagi